Fundats

Michael Jebsen, født den 13.9.1911 i Aabenraa, bosat i Hong Kong, har den 29. december 1975

oprettet en fond, for hvilken opretteren har vedtaget følgende

FUNDATS:

I. FONDENS NAVN OG VÆRNETING
§ 1.

Fondens navn er:
MICHAEL JEBSEN FONDEN.
Fonden er en juridisk person, hvis hjemsted og værneting er Aabenraa Kommune, Danmark.

§ 2.

II. FONDENS KAPITAL
Fondens kapital består dels af den kontante kapital, der ifølge særskilt gavebrev er overdraget
Fonden, dels af nedennævnte faste ejendomme, der er overdraget ifølge oprettede gaveskøder:
Ejendommen ”Haus Lensnack”, matr. nr. 566 samt tilstødende ejendomme, matr. nr. 842 og 564 af
Aabenraa.
Ejendommen Skibbrogade 17, matr. nr. 97 af Aabenraa.
Kapitalen kan forøges med de værdier, Fonden måtte blive betænkt med i arv eller gave, og som
Fondens bestyrelse måtte beslutte sig til at modtage.
Kapitalen kan endvidere forøges ved de henlæggelser, som Fondens bestyrelse foretager af de
midler, der bliver tilbage, når årsregnskab opgøres, og som der ikke er disponeret over i henhold til
bestemmelserne i § 10 A og B eller hensat som disponible.
Kapitalen er principielt urørlig, men bestyrelsen skal dog være berettiget til at forbruge af kapitalen,
hvis dette er nødvendigt, for at Fonden kan opfylde sine forpligtelser eller sit formål, men det skal
være bestyrelsens opgave snarest belejligt derefter at søge at restituere kapitalen ved oplæg af renter
og udbytter i efterfølgende regnskabsår.
Fondens grundkapital udgør kr. 14.500.000,00. Der er ikke hermed forbundet omkostninger.

III. FONDENS FORVALTNING

§ 3.

Der foreskrives ikke bestyrelsen bestemte investeringsforskrifter bortset fra, at Fonden ikke for
egen regning må opbygge eller drive nogen form for direkte erhvervsvirksomhed. Fonden kan
derfor alene være interesseret i sådan virksomhed gennem indirekte kapitalplacering, herunder
aktiebesiddelse. Kapitalanlæg i fast ejendom anses dog i denne forbindelse ikke som
erhvervsvirksomhed.
Bestyrelsen skal til enhver tid investere Fondens kapital på den gode måde, som en omsorgsfuld
familiefader ville vælge. Ved placering af midler skal bestyrelsen foretrække investeringer, der
tager sigte på at bevare realværdien, hvorfor investeringens kvalitet skal gå forud for dens
rentabilitet.

§ 4.

Bestyrelsen skal påse, at Fondens værdipapirer enten er indskrevet på indskrivningsbevis på
Fondens navn eller er henlagt på et i Fondens navn noteret depot i uafhængigt pengeinstitut. Likvide
midler skal stedse være anbragt i Fondens navn i bank eller sparekasse.
Bestyrelsen forestår og har ansvaret for den daglige bestyrelse af Fondens formue, men bestyrelsen
er berettiget til at antage medarbejdere som bistand, herunder at antage særlig administrator, og
bestyrelsen fastsætter i så fald beføjelserne og det årlige vederlag, der skal erlægges.

§ 5.

Fondens regnskabsår går fra den 01.01.-31.12. Omlægningsåret går fra den 01.05.2006-31.12.2006.

§ 6.

Fondens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor. Ved Fondens stiftelse er af Foreningen for
Statsautoriserede Revisorer i Danmark, efter indstilling af erektor, udpeget Torben Oksbøl. Når
denne måtte fratræde, udpeges Fondens revisor af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer i
Danmark efter indstilling af Fondens bestyrelse.
Det påhviler Fondens revisor nøje at efterprøve det for Fonden udarbejdede årsregnskab, og
revisor skal i en særlig dertil indrettet protokol fremsætte sine bemærkninger til årets regnskab,
herunder med særlig angivelse af, at Fondens bestyrelse efter hans skøn har efterlevet vedtægterne.
Årsrapport med revisors påtegning skal foreligge udarbejdet således, at regnskabet kan fremlægges
og decideres på regnskabsmødet, der afholdes inden udgangen af hvert års juli kvartal.

IV. FONDENS BESTYRELSE

§ 7.

Fonden ledes af en bestyrelse bestående af fem medlemmer, hvoraf en af disse er bestyrelsens
formand. Alle medlemmer skal være myndige, vederhæftige og uberygtede personer.
Fondens første bestyrelse, der udpeges på det konstituerende møde, består af:
1. Michael Jebsen.
2. Hans Jacob Jebsen.
3. Arwed Peter Jessen.
4. Hans Fridrich Becker – valgt efter indstilling af Aabenraa Kreditbank, Aabenraa.
5. W. Dahl, Aabenraa – udpeget af Advokatrådet efter indstilling af erektor.
De under 1. til 3. anførte medlemmer er valgt for livstid.
Så længe Michael Jebsen ønsker det, beklæder han formandsposten. Ved sin afgang som formand
udpeger han selv sin efterfølger. Er ingen sådan udpeget, overtager Hans Jacob Jebsen
formandsposten.
Medlemmerne vælges i øvrigt for en 3-årig periode, dog således at genvalg for en ny 3-årig periode
kan ske.
Når de under 1 – 3 nævnte mandater ved afgang måtte blive ledige, skal mandaterne 1. og 2.
besættes af descendensen efter Hans Jacob Jebsen, født den 27. juni 1921 i Kiel, og det under 3.
nævnte mandat skal besættes med descendensen af Arwed Peter Jessen, født den 21. oktober 1924 i
Hamburg.
Når hverken Michael Jebsen eller Hans Jacob Jebsen beklæder formandsposten, vælges formanden
af den øvrige bestyrelse.
Det er den øvrige bestyrelse, der foretager valget af de fornævnte under 1. til 3. nævnte
slægtsbestyrelsesmedlemmer. Mænd og kvinder af slægterne stilles lige, og bestyrelsen vælger de
af slægten, som den i henseende til uddannelse, erfarenhed, dygtighed og slægtstroskab finder mest
egnede til at beklæde mandatet.
Når det under 4. nævnte mandat bliver ledigt, besættes det af bestyrelsen efter indstilling af
Aabenraa Kreditbank eller Sydbank, Aabenraa, af en person, der har tilknytning til dansk
erhvervsliv, og som gennem sin placering i dette har dokumenteret såvel sin dygtighed som sin
personlige integritet og uafhængighed. Måtte de fornævnte banker ophøre at eksistere, sker
indstillingen af Den Danske Bankforening.
Når det under 5. nævnte mandat bliver ledigt, besættes det af Advokatrådet med en jurist efter
indstilling fra den øvrige bestyrelse.

Måtte det på noget tidspunkt ikke være muligt at gennemføre valg til bestyrelsen af
slægtsmedlemmer, vælger den øvrige bestyrelse efter indstilling af de fornævnte banker et medlem,
der kan fungere, så længe denne tilstand vedvarer.
I forbindelse med fundatsens oprettelse og på det konstituerende møde fremlægges et udfærdiget
slægtsregister. Det påhviler bestyrelsen hvert år på det årlige regnskabsmøde at ajour føre
slægtsfortegnelsen.
På regnskabsmødet skal angives, hvem der for det kommende år er medlem af Fondens bestyrelse.
Ved tiltrædelse af et bestyrelsesmandat skal det pågældende medlem på ære og samvittighed
forpligte sig til at medvirke til at overholde fundatsen.

§ 8.

Fondens bestyrelse afholder møde, så ofte Fondens interesser måtte udkræve det. Indkaldelse til
møde sker pr. anbefalet brev eller registreret og bekræftet telex med 14 dages varsel. Indkaldelse til
bestyrelsesmøde foretages af formanden eller af tre andre medlemmer af bestyrelsen. Mødet
afholdes det sted, der angives i indkaldelsen, og i denne angives tillige de emner, der skal gøres til
genstand for behandling.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når fire medlemmer af bestyrelsen er til stede. Til alle afgørelser
udkræves, at tre bestyrelsesmedlemmer stemmer for det fremsatte forslag. Der udkræves i
afgørelser, der berører ændring af fundatsen eller værnetingsforlægning, at samtlige fem
medlemmer af bestyrelsen er til stede og enige.
Det påhviler bestyrelsen at føre en nøjagtig protokol over alle afholdte møder og i protokollen
indføre alle trufne beslutninger.
Bestyrelsen aflønnes med årsvederlag, der fastsættes forud på årets regnskabsmøde. Første
beslutning herom træffes på det konstituerende møde ved Fondens stiftelse.

§ 9.

Bestyrelsen skal lægge den største vægt på, at Fondens virksomhed i størst muligt omfang udøves i
overensstemmelse med de af stifteren tilkendegivne formål. I dette øjemed skal bestyrelsens
medlemmer tilstræbe at tilvejebringe en nær kontakt. Bestyrelsen bør med regelmæssige
mellemrum mødes til drøftelse af Fondens formål, og bestyrelsens medlemmer skal også
tilrettelægge sådanne møder og foretage undersøgelser og forhandlinger uden for Danmark for
derved i størst muligt omfang at kunne administrere Fonden efter de af stifteren udtrykte ønsker.

VI. FONDENS FORMÅL
Fondens formål er:

§ 10 A.

a)
At eje og værne om ejendommen ”Haus Lensnack” kaldet, bestående af hovedejendommen matr.
nr. 566 og tilstødende ejendomme matr. nr. 842 og 564 af Aabenraa, således at den
landskabsmæssige skønhed såvel som den traditionelle kulturværdi på stedet bevares.
b)
At eje og værne om ejendommen Skibbrogade 17 matr. nr. 97 af Aabenraa, således at de
traditionelle kulturværdier, der er knyttet til det gamle købmandshus, bevares.
Det overlades bestyrelsen at træffe alle beslutninger, der er nødvendige for at sikre alle fornævnte
ejendomme, der med det i disse værende udstyr og inventar kan stilles – med eller uden vederlag –
til rådighed for enkelte eller flere medlemmer af descendensen efter Hans Jacob Jebsen – eller til
rådighed for firmaet Jebsen & Co. Ltd. – eller ansatte i dette.
Mandlige descendenser efter Hans Jacob Jebsen skal have fortrinsret.
For såvidt der gennem offentlige indgreb eller ved en samfundsudvikling, som ikke har kunnet
forudses, indtræder den tilstand, at ejendommene ikke kan opretholdes, uanset enhver bestræbelse
er udfoldet af bestyrelsen for at gennemføre og sikre en bevarelse, skal bestyrelsen være berettiget
til at foretage en realisation – dog således at realisationsprovenuet indgår i fondens kapital.
Fondens formål er i øvrigt:

§ 10 B.

At yde donationer i form af gaver, legater, stipendier, understøttelse eller udlån, med eller uden
sikkerhed og med eller uden rente, til enkeltpersoner eller institutioner – alt efter bestyrelsens frie
skøn, dog således at bestyrelsen skal give fortrin til descendensen efter følgende retningslinier:
a)
Descendensen efter stifterens bedsteforældre Michael Jebsen, født den 27.9.1835, og dennes
ægtefælle Clara Jebsen, født Offersen, dog således at ingen donation kan tillægges Fondens stifter.
b)
Personer, der ikke står tilknyttet slægten, og som er under uddannelse eller etablering, eller personer
der gennem deres indsats medvirker til at fremme danske interesser i udlandet. Bestyrelsen skal
give præference til personer, der gennem ansættelsesforhold eller samarbejdsforhold har tilknytning
til familien.

c)
Trængende børn, ældre eller svagelige, tilhørende de grupper i vort samfundsliv, der ikke er at finde
i rækken af de krævende og de af socialvæsenet særligt begunstigede, men som har et behov for
hjælp, støtte og opmuntring i en overset og trist tilværelse.
d)
Som anerkendelse og opmuntring til enkeltpersoner for deres personlige indsats og optræden i en
given situation, hvor vægt lægges på den handling, der er udøvet og ingenlunde på spørgsmålet om
trang.
Det påhviler bestyrelsen på behørig vis at sikre, at slægtens interesser efter § 10 B, a) tilgodeses,
men bestyrelsen bestemmer suverænt enhver disposition vedrørende donationernes form, art og
størrelse. De af bestyrelsen trufne afgørelser er endelige og inappellable og kan ikke med nogen
retsvirkning indbringes for nogen domstol eller andet forum.
Bestyrelsen bestemmer, om der skal anvendes særligt ansøgningsskema, eller om ansøgning kan ske
formløst. Bestyrelsen er berettiget til at tillægge donationer uden ansøgning.

VIII. ÆNDRING AF FUNDATSEN

§ 11.

Dersom fundatsens bestemmelser måtte blive utidssvarende, eller dersom der af andre grunde måtte
være årsag til at ændre enkelte bestemmelser, kan bestyrelsen ved eenstemmig beslutning ændre
fundatsen.
Kan Fonden ikke opfylde sit formål, kan den ophæves.
Ophæves Fonden, træffer bestyrelsen eenstemmigt bestemmelse om, til hvilket formål den i behold
værende kapital skal overføres, i hvilken henseende bemærkes, at ingen del af kapitalen vil kunne
udloddes til Michael Jebsen, Fondens erektor.
Aabenraa, den 11.10.2021
I bestyrelsen :

Michael Immanuel Jebsen, Christian Jebsen, Ulrich Jansen, Peter Dahl.